ВИДОВЕ НАМАЗ: НА ГРУПИ

    1. Петъчен намаз – джума намаз
   
Изпълнява се от групи и е задължителен за мъжете. Той се извършва във времето на обедния намаз.
    Петъчният намаз е повод за среща на мюсюлманите и за равносметка на изминалата седмица. Така те утвърждават себе си и укрепват връзките помежду си. Той изразява предпочитанието на мюсюлманите към призива на Аллах пред всичко друго. Всевишния Аллах повелява:
    О, вярващи, щом се призове за молитвата в петъчния ден, устремете се към споменаването на Аллах и оставете търговията! Това е най-доброто за вас, ако знаете. (62: 9)

    а) Отслужване на петъчния намаз
    Петъчният намаз се състои от: 4 рекята сунна, 2 рекята фарз, 4 рекята сунна.
    След езан се отслужват 4 рекята сунна, също както сунната на обедния намаз.
    Имамът отправя петъчното обръщение (хутбе).
    След обръщението се отслужват два рекята фарз групово, също както при утринния намаз.
    1) Когато приключи фарз, всеки самостоятелно изпълнява последната сунна. Допълнителният намаз сунна може да се извърши и вкъщи. Всеки участник в петъчния намаз или в празничните (байрамите) трябва да бъде максимално чист и спретнат. Според сунната за петъчния намаз мюсюлманинът трябва да се изкъпе и парфюмира.

    2. Намаз при покойник – дженазе намаз.
   
Намазът, който се изпълнява при покойник, е общо задължение за мюсюлманите – фарз кифайе.
    Това означава, че ако част от вярващите отслужат този намаз, за другите задължението отпада.
    Когато мюсюлманин почине, тялото му се измива. Започва се с частите, измивани при абдест. След като тялото е почистено и подсушено, то се завива в бял памучен плат и се слага на подставка. Мюсюлманите се подреждат по посока на кибле за намаз.
    а) Изпълнение на намаз при покойник
    Имамът застава на нивото на гърдите на покойника и с намерение за намаз изрича Аллаху екбер. След него в намаза встъпва и групата. Той се отслужва, без да се извършват поклони руку и седжде.
    1) Както при другия намаз, така и при този се започва с четене на Субханеке (Това е според ханефитския мезхеб, а според останалите три мезхеба се чете Фатиха).
    2) Имамът изрича втори път текбир Аллаху екбер, без да вдига ръцете до ушите, и чете Аллахумме салли-барик.
    3) После имамът отново изрича текбир, без да вдига ръце до ушите, и чете следната дуа:
    Аллахуммегфир ли хайина ве мейитина, ве шахидина ве гаибина, ве сагирина ве кебирина, ве зекирина ве унсана.
    Аллахумме мен ехйейтеху минна фе ехйихи алел ислям. Ве мен тевеффейтеху минна фе тевеффеху алел иман.
    Аллахумме ля техримна еджраху ве ля тефтинна ба’дах.
    О, Аллах! Опрости на живите от нас и на мъртвите, на тези, които присъстват, и на тези, които не присъстват, на младите и на възрастните, на мъжете и жените!
    О, Аллах! На когото дадеш живот сред нас, отреди му да живее според исляма, а когото Ти прибереш, отреди му да умре с вяра!
    О, Аллах! Не ни лишавай от наградата за търпението при неговата загуба и не ни подлагай на изпитание!
    4) Следва четвърти текбир и с отдаване селям надясно и наляво намазът приключва.
    Групата следва имама неотклонно и с тих глас изрича същите фрази.
    Ако е починало дете преди пубертета, намазът е същият, като след третия текбир вместо посочената дуа, се чете:
    Аллахуммеджалху лена фератав веджалху лена зухрв веджалху лена шафиав ве мушеффеа.
    О, Аллах! Стори го (я) наш предвестник и нека той бъде награда за нас и съкровище, стори го застъпник за нас!
    Мъжът се измива от мъж, а жената - от жена. Най-добре е миещият да бъде близък на покойника. Малките деца (преди пубертета) могат да бъдат изкъпани и от мъж, и от жена.

    3. Празничен намаз – байрам намаз.
   
Мюсюлманската общност има два празника в годината. Първият е Рамазан байрам (Аиду-л-фитр). Това е празник след приключване на говеенето през месец рамазан. Той е в първия ден от месец Шеууал – десети месец от мюсюлманското летоброене по хиджра.
    Вторият празник е Курбан байрам (Аиду-л-адха), по време на който се заколва курбан. Това става на десетия ден от месец зулхиджджа – последния месец от мюсюлманското летоброене. Той съвпада с приключване на поклонението в свещената Мекка.
    а) Отслужване на байрам намаз
    Байрам намаз се състои от две части, които задължително се изпълняват групово. Отслужва се във времето след изгрев слънце до преди пладне. За този намаз не се изисква езан и икамет, а Коранът в него се чете на глас. Намазът се изпълнява по следния начин:
    1) В намаза се встъпва, както при другия намаз с текбир Аллаху екбер, като ръцете се поставят една върху друга над пъпа и всеки произнася Субханеке.
    2) След Субханеке всички изричат три пъти подред Аллаху екбер – имамът – гласно, а групата – тихо. Ръцете се вдигат до ушите и се спускат встрани.
    3) След третия текбир ръцете отново се поставят една върху друга. Имамът изрича тихо Еузу… бесмеле…, на глас чете сура Фатиха и след нея – откъс от Свещения Коран. След това, както при всеки друг намаз, се извършват всички познати действия.
    4) Следва изправяне за втората част. Имамът тихо изрича Еузу… бесмеле… и на глас чете сура Фатиха и откъс от Свещения Коран.
    5) След това, както в първата част, три пъти подред се изрича Аллаху екбер, като при всяко произнасяне ръцете се вдигат до ушите и се спускат встрани.
    6) Следва четвърти текбир и се извършва руку и седжде. По-нататък всичко протича, както при другия намаз.
    7) След като намазът приключи, имамът отправя хутбе.
    Закъснелият допълва пропуснатото, след като имамът приключи и отдаде селям. Ако е пропуснат текбир, при този намаз се допълва.
    Препоръчително за празничните дни е ранното ставане, изкъпването, измиването на зъбите, парфюмирането (само за мъжете), обличането на най-хубавите дрехи, засмяното лице и доброто настроение, раздаването на садака.

    4. Таравих намаз
   
Това е допълнителен намаз, който се отслужва след нощния през месец рамазан. Таравих намаз е от силната сунна на Мухаммед, саллелаху алейхи ве селлем. Състои се от двайсет рекята. (Има разно-гласия по въпроса в различните школи. Съществуват доказателства, че Мухаммед, саллелаху алейхи ве селлем, го е отслужвал по осем части.) Препоръчително е да се отслужва групово. При уважителни причини като болест и др. може да се изпълни и самостоятелно, но не бива да се пропуска. Отслужването му по два рекята също е от сунната на пратеника, саллелаху алейхи ве селлем. Включилият се със закъснение допълва самостоятелно пропуснатите части.
    Един от основните елементи на намаза е смирението, спокойствието. Бързото отслужване на този намаз нарушава това изискване и води до неправилно изпълнение или изпреварване на имама. Това са нарушения, които анулират намаза. Изпълнението на този намаз също е насочено към Аллах Теаля и не може да се отслужва различно от другия намаз.


http://www.mn.tutrakan.org

Copyright © 2005 Мюсюлманско настоятелство - Тутракан

webmaster - Е.Каранасуф